O projektu

Praha a Mikulov byly nazývány ir va-em be-jisrael, město a matka v Izraeli. Praha získala tento vzácný titul, který byl udělován městům v galutu (exilu), v pozdním středověku a raném novověku. Praha tehdy byla domovem jedné z největších židovských komunit v Evropě a byla tak významným centrem židovského náboženství, umění a vědy. Ve stejné době se Mikulov stal druhou největší židovskou komunitou v zemích koruny české a útočištěm pro mnohé Židy, kteří byli vyhnáni z Vídně nebo moravských královských měst. V Mikulově sídlil moravský zemský rabín a město se mohlo pyšnit i věhlasnou ješivou. Obě města nicméně ztratila svoji centrální pozici v židovské topografii Evropy v průběhu devatenáctého a dvacátého století. Bez výrazné východoevropské židovské imigrace rostla židovská komunita v Praze především díky příchodu Židů z venkova. Počet Židů v Mikulově se na rozdíl od Prahy výrazně snížil díky odchodu Židů, především do Vídně.

Dějiny Prahy a Mikulova jsou svým způsobem zástupné pro české země jako celek. Čechy, Morava a Slezsko, byly a jsou velkou křižovatkou židovského a nežidovského obyvatelstva střední, východní a západní Evropy. Kulturní sdílení a obohacování bylo výrazné paradoxně především v obdobích krizí. V moderní době kupříkladu když se mnohá města v této oblasti stala dočasným útočištěm východoevropských židovských uprchlíků během první světové války nebo židovských uprchlíků z Německa ve třicátých letech.

Často křehké a konfliktní dějiny Židů v českých zemích a později v Československu v atmosféře multietnicity a moderního nacionalismu se v posledních letech staly objektem rozsáhlého výzkumu řady badatelů. Účelem naší webové stránky je informovat o současných badatelských projektech a aktivitách na tomto poli. Pro všechny tyto projekty a aktivity existuje jeden společný jmenovatel: snaha zasadit české a československé židovské dějiny do evropského kontextu a zdůraznit především transnacionální a interdisciplinární metodologii.

 

Kateřina Čapková                                Michal Frankl                                  Ines Koeltzsch

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR      Židovské muzeum v Praze      Masarykův ústav a Archiv AV ČR

 

Praha, září 2014