Pozůstatky minulosti nebo laboratoře modernity?

Olomouc, 3.-5. května 2016

Židovské politické obce na Moravě po roce 1848 a jejich archivní prameny

Dvacet pět (později dvacet sedm) židovských politických obcí bylo důležitým výsledkem poražených revolucí v letech 1848/49, které byly na Moravě doprovázeny protižidovským násilím. Tato židovská městská uskupení, která v roce 1850 zřídilo Gubernium, se vyvinula z dřívějších kehillah (stejně jako jejich náboženské protějšky, jüdische Cultusgemeinden). Přesto byla také součástí reformy nenáboženské obecní správy, která učinila z volených představitelů a správy obcí, od vesnic až po velká města, ústřední aspekt moderního státu a společnosti. S výjimkou Haliče (až do šedesátých let 19. století) a Eisenstadtu v Burgenlandu a Hohenemse ve Vorarlbersku představují moravské židovské politické obce jedinečný případ židovské politické autonomie. Zatímco většina (jak židovských tak nežidovských) současníků a historiků zdůrazňovala z různých důvodů samotný paradox existence těchto židovských politických komunit, jejich zaostalost („připomínky období ghett“) a/nebo jejich instrumentalizaci v česko-německém politickém konfliktu na Moravě, my toho zatím mnoho nevíme o jejich specifických dějinách, každodenní politické praxi a jejich volených představitelích. Navíc, tato města se dramaticky proměnila v průběhu právní emancipace v roce 1867 a následné masové migraci Židů do nově založených židovských komunit ve větších městech na Moravě a především do Vídně. Většina těchto obcí existovala až do vzniku první československé republiky, přestože Židé představovali pouze menšinu v jejich populaci a mezi jejími představiteli.

Prvotním cílem semináře je přezkoumání historie židovských politických obcí v kontextu politické, sociální a kulturní transformace moravské (jak židovské tak nežidovské) společnosti v druhé polovině 19. století a v prvních desetiletích 20. století. Jak tyto obce fungovaly? Jak důležitá byla etnická příslušnost pro jejich politické a sociální předivo a jejich každodenní fungování? Jak zapadaly do modernizačních schémat habsburské monarchie? Jaká byla motivace jejich židovských představitelů a jak se měnila v průběhu úbytku židovských obyvatel v těchto obcích? Jaký vliv měl specificky židovský charakter těchto městských uskupení na formování a politiku židovské identity? Badatelé většinou dosud nevyužívali původní písemné svědectví o těchto komunitách, jež se dochovalo v českých archivech stejně jako v jiných obecních fondech, nebo tak činili pouze v omezené míře.

Druhým cílem semináře je spojit v diskusi badatele a místní archiváře a podpořit výzkum těchto opomíjených fondů. Navíc, jelikož byly židovské politické obce jedinečnými správními obecními strukturami, chceme zkoumat, jak se tato specifika odrážela v jejich dochovaných archivních fondech. Jinými slovy, tyto fondy nám mohou prozradit mnohé o tom, jak si Židé osvojovali a rozvíjeli moderní samosprávné postupy a jaká byla jejich interakce s moderním státem. Organizátoři semináře by tak rádi podnítili nový výzkum politických obcí na Moravě, tedy tuto téměř zapomenutou kapitol novodobých dějin Moravy stejně jako moderní evropské historie Židů.

Organizátoři:

Jarka Vitámvásová (jarka.vitamvasova@jewishmuseum.cz), projekt Yerusha, Židovské muzeum v Praze

Marie Crhová, Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových, Univerzita Palackého Olomouc

Ines Koeltzsch (koeltzsch@mua.cas.cz), Masarykův ústav a Archiv Akademie věd v Praze

Datum a místo konání

Olomouc, 3.-5. května 2016

Úterý, 3. května

Místo: Muzeum Umění Olomouc, Denisova 47

 

13.30-14.00:

Ines Koeltzsch (MÚA AV)

Moderuje Michal Frankl (ŽMP)

 

1. panel: Israeliten-Gemeinde a její významy

Moderuje Louise Hecht (FF UP)

14.00-14.30    Daniel Baránek (FF UK): Náboženská funkce židovských politických obcí na Moravě (od roku 1848 do 80. let 19. století)

14.30-15.00    Peter Urbanitsch (ÖAW): Rozdělení Israeliten-Gemeinden na politické a náboženské obce na Moravě v 80. letech 19. století (v němčině)

15.00-15.30    Johannes Reiss (Jüdisches Museum Eisenstadt): Svatá židovská obec A“SCH, jedinečná v Evropě (v němčině)

 

15.30-15.45: Přestávka

 

15.45-16.45: Úvodní přednáška

Michael Miller (CEU): “jene morschen, rückständigen Bastionen der deutschen Herrschaft”. Politické židovské obce na Moravě a národnostní otázka

Moderuje Marie Crhová (FF UP)

   

18.00: Recepce na Židovské obci Olomouc

 

Středa, 4. května

Místo: Muzeum Umění Olomouc

Denisova 47

 

2. panel: Místní samospráva a židovsko-nežidovské vztahy v menších městech

Moderuje Ines Koeltzsch (MÚA AV ČR)

9.00-9.30     Johannes Kontny (Universität Wien): Základní rysy místní samosprávy na Moravě na konci 19. a na začátku 20. století (v němčině)

9.30-10.00    Martin Rája (Zámek Slavkov-Austerlitz): Slavkovská židovská a křesťanská politická obec. Skřípající sousedství pod     jednou střechou

10.00-10.30    Petr Pálka (Muzeum Kroměřížska): Sjednocování obcí křesťanské a politické židovské v jedno město Holešov 1918/19

10.30-11.00    Jarka Vitámvásová (ŽMP): 1931: Skutečný konec „Třebíče – Židovské obce“?

 

11.00-11.30: Přestávka

 

3. panel:  Israeliten-Gemeinden a jejich archivní prameny

Moderuje Magda Veselská (ŽMP)

11.30-12.00    Pavel Kocman (ŽMP): Stopy moravských židovských politických obcí v archivních fondech a v literatuře

12.00-12.30    David Nehyba (SOkA Znojmo): Židovské politické obce Miroslav a Šafov v pramenech Státního okresního archivu Znojmo 12.30-13.00

Michal Stehlík (Národní muzeum): Písečné

 

13.00-14.00: Oběd
4. panel: Regionální kontexty a demografie

Moderuje: Pavel Kocman (ŽMP)

14.00-14.30    Ursula Mindler-Steiner (Karl Franzens University Graz/Andrássy University Budapest): Kulturní a politické aktivity a hledání židovské “identity” ve východním Rakousku po roce 1918

14.30-15.00    Andrea Pokludová (FF OU): Židovské elity v modernizačním procesu moravských a slezských měst. Moravská Ostrava, Olomouc, Opava a Frýdek

15.00-15.30     Ludmila Nesládková (FF OU): Demografické charakteristiky židovských politických obcí Boskovic a Holešova

15.30-16.00     Galina Rucká (SOkA Hodonín): Sčítací cenzy jako archivní pramen historicko-demografického vývoje strážnické židovské obce

 

16.00-16.30: Přestávka

 

5. panel: Městská společnost a antisemitismus

Moderuje Daniel Soukup (FF UP)

16.30-17.00   Michal Frankl (ŽMP): Komunální antisemitismus na Moravě na konci 19. století?

17.00-17.30    Milan Řepa (HÚ AV ČR): Židovské obyvatelstvo a zločin veřejného násilí

17.30-18.00    Hillel Kieval (Washington University in St. Louis): 1899. Rok riskantního žití

 

18.00-18.30: Shrnutí

 

19.00: Večeře

Čtvrtek, 5. května

9.00-14.00                 Exkurze do Prostějova, návrat do Olomouce v cca 14:00     (Oběd 12:00-13.00)

Olomouc, 3.-5. května 2016

logo CZ bar 100logoMUA_CMYK_ceskyCJS -- LOGO -- CZECHUP_FF_czyerushalogo_300_8cm