Nové přístupy k dějinám Židů za komunismu

Konference - Praha, 23.- 25. května 2017

Zkušenost Židů za komunistických režimů ve středovýchodní a východní Evropě byla vášnivě debatovaným tématem v historiografii již od padesátých let. I po kolapsu komunistických režimů dominují ve výzkumu historie Židů v komunistických společnostech politické dějiny a dějiny diplomatických vztahů mezi socialistickými státy a Izraelem. Až teprve v posledních zhruba deseti letech můžeme pozorovat obrat ke komplexnějšímu pohledu na židovskou zkušenost za komunistických...  

Holokaust a poválečné období z perspektivy rodiny

Konference - Praha, 15.-16. března 2017

Zatímco před rokem 1990 byl výzkum holokaustu zaměřen téměř výhradně na zkušenosti mužských obětí, otevřel výzkum zaměřený na odlišnou genderovou zkušenost nové oblasti bádání. I přesto má toto rozšíření také své limity. Jak Joan Ringelheim, jedna z prvních badatelek, která zdůrazňovala význam perspektivy žen, upozorňuje ve svých posledních pracích, výzkum o ženách během holokaustu snadno sklouzne k biologickému determinismu; občas takový výzkum dokonce...  

Pozůstatky minulosti nebo laboratoře modernity?

Workshop - Olomouc, 3.-5. května 2016

Židovské politické obce na Moravě po roce 1848 a jejich archivní prameny

Dvacet pět (později dvacet sedm) židovských politických obcí bylo důležitým výsledkem poražených revolucí v letech 1848/49, které byly na Moravě doprovázeny protižidovským násilím. Tato židovská městská uskupení, která v roce...  

Platforma CEFRES: Židovská studia

Workshop - Praha, 29. dubna 2015

Platforma Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách si Vás dovoluje pozvat na otevřená společenskovědní a humanitněvědní oborová setkání „Platforma CEFRES“ byla zřízena Smlouvou o spolupráci mezi Francouzským velvyslanectvím v České republice, francouzským Národním ústavem pro vědecký výzkum (CNRS), Univerzitou Karlovou v Praze a Akademií věd České republiky (smlouva z 21. listopadu 2014). Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách...  

Stopy židovských dějin a holokaustu v archivech České republiky

Workshop - Praha, 30. - 31. března 2015

  Společný workshop EHRI, Yerusha a projektu „Hranice paměti“ Cílem workshopu je zhodnocení stavu archivního bádání a dokumentace židovských dějin a holokaustu v České republice a podnícení hlubší spolupráce na probíhajících mezinárodních projektech v této oblasti. Do diskuze chceme zapojit odborníky z českých regionálních i centrálních archivů, z archivů zaměřených na židovské dějiny a holokaust, z Evropské infrastruktury pro výzkum...  

Česko-židovská a polsko-židovská studia: Rozdíly a podobnosti

Konference - Praha, 29. – 30. října 2014

Polsko-židovské a česko-židovské dějiny jsou často vnímány jako dva oddělené a rozdílné příběhy. Historici českých a moravských Židů se většinou zaměřují na provázání zkušenosti těchto Židů s Židy v Rakousku a Německu. České a moravské Židy chápou obecně jako součást západoevropských nebo přinejmenším středoevropských židovských dějin. S polskými Židy se naopak asociuje specifická východoevropská židovská zkušenost. Obě tyto rozšířené představy...  

Rané pokusy o historickou dokumentaci holocaustu

Workshop - Praha, 21. - 23. října 2014

Předmětem workshopu jsou podoby, metody a prostředky rané dokumentace holocaustu. Účastníci poskytnou lepší vhled do projektů, jejichž cílem byl sběr svědectví a dokumentů o holocaustu od období druhé světové války do 60. let 20. století. Cílem workshopu je podporovat komparativní perspektivu a rozšířit dosavadní poznání o dokumentačních iniciativách, zejména ve východní a jihovýchodní Evropě. Workshop je uspořádán v rámci projektu