Sv. 1: Moravští Židé v době emancipace

Židé-dějiny-paměť

Nová knižní řada si klade za cíl zpřístupnit odborníkům i široké veřejnosti současné bádání o moderních židovských dějinách a kultuře v českých zemích a ve střední Evropě v období od 18. století do současnosti. Reaguje tak na nedostatek publikovaných kvalitních prací v češtině a chce podnítit a metodicky inspirovat další výzkum o Židech v českých zemích. Řada zachycuje období mimořádných změn v židovské (i nežidovské společnosti): emancipaci Židů, jejich kulturní, sociální, politickou či vědeckou inkluzi do společnosti a její limity, proměny židovského náboženství, vzestup moderního antisemitismu a holocaust, migraci a problematiku židovských uprchlíků, stejně jako postavení židovské komunity v období komunistického režimu. V řadě vycházejí originální práce českých odborníků i překlady zahraničních studií. Podporuje multidisciplinární přístup, včetně sociálních a kulturních dějin.

 

usdzm

 

 

Sv. 2: Budování státu bez antisemitismu? >


Sv. 1: Moravští Židé v době emancipace

Michael L. Miller

Studie Michaela L. Millera představuje první ucelené zpracování dějin Židů na Moravě v době emancipace. Přeneseně řečeno, umísťuje více než padesát židovských obcí v menších moravských městech na pomyslnou mapu židovských dějin. Na pozadí střetávání východních i západních vlivů sleduje vliv a vývoj haskaly, chasidismu a náboženských reforem. Vyvinutá moravská rabínská kultura tato hnutí zmírňovala a – v případě chasidismu – zabraňovala jejich šíření. Moravští Židé se aktivně podíleli na revoluci let 1848-49, která předznamenala období zrovnoprávnění, ale zároveň moravské židovské obce vystavovala bezprecedentním demografickým, finančním a sociálním proměnám, a to v době narůstajícího národního konfliktu mezi Čechy a Němci. Originál v angličtině vyšel pod názvem Rabbis and Revolution. The Jews of Moravia in the Age of Emancipation.

Michael L. Miller je profesorem dějin nacionalismu a moderních židovských dějin na Central European University v Budapešti.

Pro objednání knihy, použijte prosím link zde.

 

Řadu v Nakladatelství Lidové noviny připravují Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Židovské muzeum v Praze, a jejími odbornými redaktory jsou Kateřina Čapková a Michal Frankl. V ediční radě jsou zastoupeni přední odborníci na židovské dějiny: Benjamin Frommer, Hillel Kieval, Ines Koeltzsch a Michael L. Miller.

Řadu podporuje

society