Sv. 3: Praha rozdělená i sdílená

Židé-dějiny-paměť

Nová knižní řada si klade za cíl zpřístupnit odborníkům i široké veřejnosti současné bádání o moderních židovských dějinách a kultuře v českých zemích a ve střední Evropě v období od 18. století do současnosti. Reaguje tak na nedostatek publikovaných kvalitních prací v češtině a chce podnítit a metodicky inspirovat další výzkum o Židech v českých zemích. Řada zachycuje období mimořádných změn v židovské (i nežidovské společnosti): emancipaci Židů, jejich kulturní, sociální, politickou či vědeckou inkluzi do společnosti a její limity, proměny židovského náboženství, vzestup moderního antisemitismu a holocaust, migraci a problematiku židovských uprchlíků, stejně jako postavení židovské komunity v období komunistického režimu. V řadě vycházejí originální práce českých odborníků i překlady zahraničních studií. Podporuje multidisciplinární přístup, včetně sociálních a kulturních dějin.

 

usdzm

 

 

Sv. 1: Moravští Židé v době emancipace     Vol. 4: Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století – skupinová biografie >


Sv. 3: Praha rozdělená i sdílená

Ines Koeltzsch

Česko-židovsko-německé vztahy v hlavním městě ČSR (1918-1938)

„Město tří národů“ – toto a podobná označení Prahy konce 19. a počátku 20. století je možné nalézt nejen v četných literárních svědectvích. Jde zároveň o důležitou součást historického a literárněvědního diskurzu o městě, o reminiscence multietnické společnosti zničené mezi lety 1938 a 1948. Autorka na příkladu úřední statistiky, komunální politiky, intelektuální veřejnosti a populární kultury zkoumá, jak Pražané vytvářeli, vyjednávali i překračovali vlastní skupinové představy i obrazy jiných. Ukazuje, že konstrukce národní identity v hlavním městě Československa nebyly navzdory jejich zdánlivé všudypřítomnosti stabilní a pevně dané.

Ines Koeltzsch působí jako vědecká pracovnice na Masarykově ústavu a Archivu AV ČR v Praze.  Zaměřuje se na výzkum a výuku o sociálních a kulturních dějinách multietnických společností, zejména dějinách Židů ve střední Evropě 19. a 20. století. Za svou disertaci o česko-židovsko-německých vztazích v meziválečné Praze v Německu získala dvě významná vědecká ocenění.

Knihu je možné objednat zde.

Vydání této knihy bylo možné díky finanční podpoře těchto nadací a institucí:

logo-barevne-ve-formatu-jpgmua

 

Řadu v Nakladatelství Lidové noviny připravují Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Židovské muzeum v Praze, a jejími odbornými redaktory jsou Kateřina Čapková a Michal Frankl. V ediční radě jsou zastoupeni přední odborníci na židovské dějiny: Benjamin Frommer, Hillel Kieval, Ines Koeltzsch a Michael L. Miller.

Řadu podporuje

society