Knižní řada

Židé-dějiny-paměť

Nová knižní řada si klade za cíl zpřístupnit odborníkům i široké veřejnosti současné bádání o moderních židovských dějinách a kultuře v českých zemích a ve střední Evropě v období od 18. století do současnosti. Reaguje tak na nedostatek publikovaných kvalitních prací v češtině a chce podnítit a metodicky inspirovat další výzkum o Židech v českých zemích. Řada zachycuje období mimořádných změn v židovské (i nežidovské společnosti): emancipaci Židů, jejich kulturní, sociální, politickou či vědeckou inkluzi do společnosti a její limity, proměny židovského náboženství, vzestup moderního antisemitismu a holocaust, migraci a problematiku židovských uprchlíků, stejně jako postavení židovské komunity v období komunistického režimu. V řadě vycházejí originální práce českých odborníků i překlady zahraničních studií. Podporuje multidisciplinární přístup, včetně sociálních a kulturních dějin.

 

usdzm

 

 

Sv. 3: Praha rozdělená i sdílená


Vol. 4: Jen pro peníze? Pražské židovské elity v 19. století – skupinová biografie

Martina Niedhammer

Třebaže velkoměšťanské židovské rodiny tvořily počátkem 19. století procentuálně jen malou část pražské židovské obce, hrály významnou roli jak v životě „židovského města“, tak i v širším rámci nežidovské Prahy – jak dodnes dokládá řada architektonických památek hlavního města, ať už jde o okázalé náhrobky na několika pražských židovských hřbitovech nebo vilu Portheimku na pražském Smíchově. Za svůj rychlý hospodářský vzestup vděčila většina těchto rodin – kniha se blíže věnuje pěti z nich – převážně podnikání v oboru textilnictví, jež v českých zemích přelomu 18. a 19. století zažívalo rozkvět. Tento ekonomický úspěch, který jim do jisté míry otevřel dveře do nežidovského světa, ovšem neznamenal v žádném případě zpřetrhání vazeb s židovstvím. Většina příslušníků pražských židovských elit se spíše pohybovala v obou světech, jež se porůznu snažila navzájem harmonizovat. Kniha dává na základě řady písemných i vizuálních pramenů čtenáři nahlédnout do hospodářských, náboženských a politických dějin Prahy i do vztahů mezi muži a ženami či dobové hmotné kultury a kultury bydlení.

Knihu můžete zakoupit zde.

Řadu v Nakladatelství Lidové noviny připravují Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR a Židovské muzeum v Praze, a jejími odbornými redaktory jsou Kateřina Čapková a Michal Frankl. V ediční radě jsou zastoupeni přední odborníci na židovské dějiny: Benjamin Frommer, Hillel Kieval, Ines Koeltzsch a Michael L. Miller.

Řadu podporuje

society